Trần Thức Thái Cực Quyền Bài 25 thức


Trần Thức Thái Cực Bài 25 thức
Bài thi đấu wushu

HLV Tống Hoàng Lân

1. Khởi thức 13. Yểm thủ quăng chuỳ 25. Nhị khởi cước
2. Kim cương đảo đối 14. Bát thân chuỳ 26. Song chấn cước
3. Lãn trác y 15. Bối chiết kháo 27. Trắc đăng
4. Lục phong tứ bế 16. Thanh long xuất thuỷ 28. Ngọc nữ xuyên thoa
5. Đơn tiên 17. Bãi liên điệt xoa 29. Thuận loa trưởu
6. Ban lan chuỳ 18. Tả hữu kim kê độc lập 30. Quả tiên pháo
7. Hộ tâm chuỳ 19. Đảo quyển quăng 31. Vân thủ
8. Tả hữu dã mã phân tung 20. Thối bộ áp trưởu 32. Đương đầu pháo
9. Bạch hạc lượng xí 21. Trảm thủ 33. Kim cương đảo đối
10. Tà hành ảo bộ 22. Phiên hoa vũ tụ 34. Thu thức
11. Đề thu 23. Bạch xả thổ tín
12. Tiền thang 24. Thiểm thông bối
Related Post

No Comments