Trần Trường Hưng (1771—1853)

tonsu2

Trần Trường Hưng (1771—1853),tự Vân Đình, Trần thị gia tộc đời thứ 14. Trần Trường Hưng làm nghề bảo tiêu tuyến Sơn Đông, rất có tiếng tăm trong giới võ thuật đương thời.Trên cơ sở gia truyền Trần thức Thái Cực Quyền, ông tiến hành quy nạp, tinh luyện đúc kết, sáng tạo và phát triển thành Trần thức Thái Cực Quyền Lão giá Lộ thứ nhất và Trần thức Thái Cực Quyền Lão giá Lộ thứ hai được lưu truyền cho đến ngày nay.

Hai bài quyền này còn được gọi là Trần thức Thái Cực Quyền Đại giá. Đệ tử nổi tiếng của Trần Trường Hưng là Dương Lộ Thiền, về sau chính Dương Lộ Thiền là người kế thừa và sáng tạo nên Dương thức Thái Cực Quyền trên cơ sở Trần thức Thái Cực Quyền do Trần Trường Hưng truyền dạy. Các tác phẩm của Trần Trường Hưng có: “ Thái Cực Quyền Thập Đại Yếu Luận”, “ Thái Cực Quyền Dụng Võ Yếu Ngôn”, “ Thái Cực Quyền Chiến Đấu”.

No Comments